Wrocław, ul. stargardzka 11d| w każdą niedzielę o 11:00

KOŚCIÓŁ WROCŁAW

Kościół według Biblii, niezależnie od perspektywy wyznaniowej, odnosi się do zbiorowości ludzi, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa jako Mesjasza i Zbawiciela, oraz żyją zgodnie z Jego naukami. Kościół w kontekście biblijnym nie jest ograniczony do konkretnego budynku czy organizacji, lecz skupia się na wspólnocie wierzących i ich relacjach z Bogiem oraz z innymi ludźmi. Poniżej przedstawiamy główne aspekty kościoła według Biblii.

Wspólnota wierzących: Kościół, jako ekklesia (zebranie, zgromadzenie), to wspólnota ludzi, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Wspólnota ta jest zjednoczona w wierze, modlitwie, uczestnictwie w sakramentach, nauce, miłości wzajemnej i służbie innym.

Ciało Chrystusa: W Nowym Testamencie, zwłaszcza w listach Pawła, kościół jest często określany jako „ciało Chrystusa” (1 Kor 12:12-27, Ef 4:11-16). Termin ten odnosi się do idei, że wierzący są zjednoczeni z Jezusem i ze sobą nawzajem, tworząc wspólnotę, której głową jest Chrystus. Każdy członek ciała ma swoje unikalne zdolności i dary, które mają służyć do budowania kościoła i głoszenia Ewangelii.

Naród wybrany: Kościół jest również określany jako „naród wybrany” (1 Piotra 2:9), co wskazuje na jego szczególną relację z Bogiem. Wierzący są wezwani do żywego związku z Bogiem, wzajemnego budowania się w wierze oraz świadczenia o miłości Bożej wobec świata.

Misja: Kościół ma misję głoszenia Ewangelii wszystkim narodom (Mt 28:18-20) i szerzenia królestwa Bożego na ziemi. Misja ta obejmuje nauczanie, chrzczenie, służenie ubogim i potrzebującym, oraz modlitwę za nawrócenie i zbawienie ludzkości.

W podsumowaniu, kościół według Biblii to zbiorowość wierzących, zjednoczonych we wspólnocie, wierze i misji. Kościół nie jest ograniczony do konkretnego budynku czy organizacji, lecz obejmuje wszystkich, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, oraz starają się żyć zgodnie z Jego naukami.

SPOTKANIE Z MODLITWĄ O UWOLNIENIE I UZDROWIENIE

Potrzebujesz pomocy z wypędzenie złego ducha?

Najbliższe Spotkanie:

14 Października 2023 oraz każda niedziela

GODZINA: 11.00 MIEJSCE: UL. STARGARDZKA 11D WROCŁAW

Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń:

514 398 613 lub 516 494 821

O UWOLNIENIE I UZDROWIENIE MODLIMY SIĘ TAKŻE W KAŻDĄ NIEDZIELĘ PO SPOTKANIU:
GODZINA: 11.00 MIEJSCE: UL. STARGARDZKA 11D WROCŁAW

MASZ PYTANIE?

Kościół czyli Ekklesia według Biblii

Ekklesia to kluczowe pojęcie w kontekście biblijnym, odnoszące się do zgromadzenia wierzących, którzy jednoczą się jako wspólnota, by wyrazić swoją wiarę, dzielić się nią oraz wzajemnie się wspierać. Celem tego artykułu jest zrozumienie, czym jest ekklesia w kontekście Dziejów Apostolskich, z uwzględnieniem roli Ducha Świętego, który działał w mocy i cudach w tamtych czasach.

I. Ekklesia – definicja i pochodzenie słowa

Ekklesia to słowo pochodzące z języka greckiego, oznaczające zgromadzenie lub zebranie. W kontekście biblijnym odnosi się do wspólnoty wierzących, którzy łączą się w imię Jezusa Chrystusa.

W Nowym Testamencie, zwłaszcza w Dziejach Apostolskich, ekklesia jest używana jako określenie dla zbiorowości wierzących, którzy wspólnie uczestniczą w życiu duchowym, modlitwie i naukach.

II. Ekklesia w Dziejach Apostolskich

Założenie ekklesii na Pięćdziesiątnicę (Dz 2)
a. Zstąpienie Ducha Świętego na zgromadzonych wierzących.
b. Pierwsze kazanie Piotra, nawołujące do nawrócenia i przyjęcia wiary w Jezusa Chrystusa.
c. Przyrost uczniów i początek życia wspólnoty jako ekklesia.

Wzrost ekklesii pomimo prześladowań (Dz 4-8)
a. Aresztowanie Piotra i Jana, mówiących o Jezusie w świątyni.
b. Wzmocnienie wspólnoty przez modlitwę i działanie Ducha Świętego.
c. Męczeństwo Szczepana, który stał się pierwszym męczennikiem ekklesii.
d. Filip szerzący Ewangelię poza Jerozolimą, przyczyniając się do wzrostu ekklesii.

Nawrócenie Pawła i misje apostolskie (Dz 9-28)
a. Nawrócenie i powołanie Pawła, który stał się jednym z najważniejszych apostołów.
b. Pierwsza, druga i trzecia podróż misyjna Pawła, podczas których zakładał nowe ekklesie.
c. Rozwój wspólnot chrześcijańskich na terenie całego Imperium Rzymskiego.

III. Działanie Ducha Świętego w mocy i cudach

Objawienie mocy Ducha Świętego podczas Pięćdziesiątnicy (Dz 2), gdy wierzący zostali napełnieni Duchem Świętym, mówili różnymi językami i szerzyli Ewangelię.

Cuda i uzdrowienia dokonywane przez apostołów, które potwierdzały ich nauczanie i przekaz (np. uzdrowienie chromego przez Piotra i Jana, Dz 3).

Duch Święty jako przewodnik i opiekun ekklesii, prowadzący wierzących, inspirowane przez Niego decyzje (np. wybór diakonów, Dz 6; powołanie Barnaby i Pawła do pracy misyjnej, Dz 13).

Duch Święty jako potwierdzenie prawdy Ewangelii, sprawiający, że nowi wierzący doświadczają Jego obecności i mocy (np. zstąpienie Ducha Świętego na pogan w domu Korneliusza, Dz 10).

Podsumowując, ekklesia w kontekście Dziejów Apostolskich to wspólnota wierzących, którzy łączą się w imię Jezusa Chrystusa, wspierają się wzajemnie, uczą się i modlą się razem. Ducha Świętego można dostrzec w Dziejach Apostolskich jako siłę napędową, która kieruje działaniami ekklesii, umacnia wierzących, potwierdza prawdziwość Ewangelii oraz działa w mocy i cudach.

Współczesne znaczenie ekklesii wskazuje na potrzebę utrzymania żywej wspólnoty wierzących, która dąży do wzrostu duchowego i szerzenia Ewangelii. Warto zastanowić się, jak współcześnie doświadczamy obecności i działania Ducha Świętego w naszym życiu i wspólnotach, a także, jak możemy się wzajemnie budować, wzrastając jako część ekklesii.

Kościół ZA CZASÓW APOSTOŁÓW

Kościół za czasów apostołów był zasadniczo różny od wielu współczesnych struktur kościelnych. Wówczas kościół skupiał się na prostocie, głoszeniu Ewangelii i miłości wzajemnej. W Dziejach Apostolskich odnajdujemy opis życia i działalności pierwszych chrześcijan, które stanowią wzór dla wspólnot wierzących na przestrzeni wieków. W tym artykule przyjrzymy się, jak funkcjonował kościół za czasów apostołów, koncentrując się na jego strukturze, życiu duchowym i misji.

I. Struktura kościoła za czasów apostołów

Ekklesia: Słowo „ekklesia” oznacza zgromadzenie lub zebranie. Kościół za czasów apostołów był zbiorowością wierzących, którzy łączyli się razem w imię Jezusa Chrystusa. Nie istniały jeszcze wówczas określone struktury organizacyjne ani hierarchie.

Przywództwo: Apostołowie, na czele z Piotrem, pełnili rolę liderów we wczesnym kościele. Oprócz nich, w miarę wzrostu liczby wierzących, wyłaniały się także inne role, takie jak diakoni (np. Stefan, Filip) oraz starsi (presbyteroi), odpowiedzialni za opiekę duchową nad wspólnotą.

Grupy domowe: Kościół za czasów apostołów nie miał określonych budynków przeznaczonych na cele sakralne. Wierzący spotykali się w prywatnych domach, gdzie odbywały się nabożeństwa, modlitwy i uczta miłosierdzia (wspólny posiłek).

II. Życie duchowe kościoła za czasów apostołów

Nauczanie: Wspólnoty chrześcijańskie słuchały nauczania apostołów, którzy przekazywali naukę Jezusa Chrystusa. Studiowano również Pisma Święte, głównie Stary Testament, w poszukiwaniu wskazówek dotyczących życia duchowego i moralnego.

Modlitwa: Modlitwa była istotnym elementem życia wczesnych chrześcijan. W Dziejach Apostolskich czytamy, że wierzący „wytrwale oddawali się nauczaniu apostołów, wspólnocie, łamaniu chleba i modlitwom” (Dz 2,42).

Łamanie chleba: Wspólnota chrześcijańska uczestniczyła w łamaniu chleba, które było symbolicznym wyrażeniem jedności i wspólnoty. W późniejszym okresie, łamanie chleba stało się Eucharystią, centralnym sakramentem chrześcijaństwa.

Wzajemna miłość i wsparcie: Wierzący troszczyli się o siebie nawzajem, dzieląc się swoimi dobrami, aby nikt nie cierpiał niedostatku. Kościół za czasów apostołów charakteryzował się wzajemną miłością, współpracą i solidarnością (Dz 2,44-47).

III. Misja kościoła za czasów apostołów

Głoszenie Ewangelii: Głównym celem kościoła za czasów apostołów było głoszenie Ewangelii, czyli dobrej nowiny o zbawieniu przez Jezusa Chrystusa. Apostołowie i inni wierzący nieśli tę nowinę do Żydów i pogan, docierając do coraz odleglejszych regionów.

Cuda i uzdrowienia: W Dziejach Apostolskich wielokrotnie opisane są cuda i uzdrowienia dokonane przez apostołów. Działanie Ducha Świętego sprawiło, że kościół mógł się rozwijać, a wierzący doświadczać Bożej mocy w swoim życiu.

Prześladowania: Wzrost liczby chrześcijan i ich wpływ na społeczeństwo prowadziły do prześladowań ze strony władz żydowskich i rzymskich. Prześladowania te, choć bolesne dla kościoła, ostatecznie doprowadziły do rozprzestrzenienia Ewangelii na większą skalę.

Kościół za czasów apostołów był zjednoczoną wspólnotą wierzących, którzy skupiali się na relacjach z Bogiem i innymi ludźmi, nauczaniu, modlitwie, łamaniu chleba oraz głoszeniu Ewangelii. Jego struktura była prosta, a przywództwo oparte na autorytecie apostołów. Działanie Ducha Świętego było kluczowe dla wzrostu i rozwoju kościoła. Wspólnoty domowe były podstawą organizacji pierwszych chrześcijan, a wzajemna miłość i wsparcie stanowiły fundament ich życia. Współczesne kościoły mogą wiele nauczyć się z tego pierwotnego modelu kościoła, który pozwalał na żywy, autentyczny i dynamiczny rozwój życia duchowego.

Kościoły we Wrocławiu a potrzeba przemiany

Wrocław, jako wielokulturowe miasto o bogatej historii, jest domem dla wielu kościołów i wspólnot religijnych. W czasach, gdy ludzie coraz częściej oddzielają się od swoich korzeni duchowych, ważne jest, aby kościoły we Wrocławiu zareagowały na te zmiany, zaczęły manifestować moc Ducha Świętego oraz głosić Ewangelię w całej Polsce. W tym artykule omówimy potrzebę przemiany w kościołach we Wrocławiu i jak tę zmianę wprowadzić.

I. Potrzeba przemiany w kościołach we Wrocławiu

Zanik zainteresowania duchowością: W miarę jak społeczeństwo staje się coraz bardziej zglobalizowane i zmaterializowane, wielu ludzi oddala się od swojej duchowości. Kościoły we Wrocławiu muszą odpowiedzieć na te wyzwania i zacząć przyciągać ludzi do Ewangelii przez autentyczne doświadczenia duchowe.

Konieczność adaptacji: Kościoły muszą dostosować swoje metody i podejście do współczesnych czasów, aby przyciągnąć nowe pokolenia do życia duchowego. Wprowadzenie nowych form modlitwy, uwielbienia, czy ewangelizacji może pomóc w dotarciu do szerszego grona odbiorców.

II. Manifestacja mocy Ducha Świętego

Modlitwa o przebudzenie: Kościoły we Wrocławiu powinny wspólnie modlić się o przebudzenie duchowe, które pozwoli im doświadczyć mocy Ducha Świętego. Modlitwa za przebudzenie duchowe w kościołach we Wrocławiu może spowodować głęboką zmianę w życiu wierzących.

Uzdrowienia, cuda i znaki: Wprowadzenie praktyk modlitwy o uzdrowienie i oczekiwanie na cuda może wzmacniać wiarę wierzących i przyciągnąć poszukujących duchowości. Działanie Ducha Świętego, które było widoczne w kościele za czasów apostołów, może być także doświadczane we współczesnych kościołach.

III. Głoszenie Ewangelii w całej Polsce

Ewangelizacja: Kościoły we Wrocławiu powinny zjednoczyć się w celu głoszenia Ewangelii na terenie całej Polski. Współpraca między różnymi denominacjami może przyczynić się do zwiększenia zasięgu działalności ewangelizacyjnej.

Misje i projekty społeczne: Zaangażowanie w misje, projekty społeczne i działania na rzecz lokalnych społeczności może pomóc kościołom we Wrocławiu w dotarciu do osób, które nie uczestniczą w życiu duchowym. Działalność charytatywna, edukacyjna oraz wsparcie dla osób potrzebujących może być doskonałym sposobem na pokazanie miłości bliźniego i wprowadzenie wartości ewangelicznych w życie codzienne.

Budowanie relacji: Kościoły we Wrocławiu powinny dążyć do budowania relacji z ludźmi z różnych środowisk, szczególnie z młodzieżą. Organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych czy towarzyskich może pomóc w nawiązaniu więzi z ludźmi spoza kościoła i umożliwić przekazanie wartości chrześcijańskich w sposób przystępny i atrakcyjny.

Kościół we Wrocławiu stoi przed wyzwaniem przemiany, której celem jest manifestowanie mocy Ducha Świętego i głoszenie Ewangelii w całej Polsce. Poprzez modlitwę o przebudzenie, oczekiwanie na cuda i znaki oraz zaangażowanie w działania ewangelizacyjne i społeczne, kościoły we Wrocławiu mogą stać się siłą napędową duchowego odrodzenia w Polsce. Współpraca między różnymi denominacjami oraz budowanie relacji z ludźmi z różnych środowisk to kluczowe elementy, które pozwolą na wprowadzenie autentycznej zmiany w życie duchowe mieszkańców Wrocławia i całej Polski.

Kościół Wrocław jaki powinien być?

Kościół to przede wszystkim wspólnota wierzących, zjednoczona przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie jest jedynie budynkiem czy instytucją, ale raczej duchowym ciałem Chrystusa, którego członkowie stanowią istotną część tego mistycznego ciała. Kościół ma służyć jako miejsce wzajemnego wsparcia, modlitwy, uczenia się i wzrostu duchowego. Ważne jest podkreślenie roli ewangelizacji i szerzenia Ewangelii jako kluczowych zadań kościoła.

W nauczaniu niektórych ewangelistów można zauważyć większy nacisk na działanie Ducha Świętego w kościele. Ich zdaniem, kościół powinien być miejscem, gdzie wierzący doświadczają mocy Ducha Świętego poprzez uzdrowienia, cuda i prorocze przekazy. Uważają oni, że kościół powinien być żywym organizmem, który rośnie i przyciąga nowych członków, gdy widzą oni autentyczne przejawy Bożej obecności w życiu wspólnoty.

Misją kościoła jest głoszenie Ewangelii i zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Podkreśla się, że członkowie kościoła powinni być aktywnie zaangażowani w ewangelizację, pomagając innym ludziom znaleźć zbawienie i dołączyć do wspólnoty chrześcijańskiej.

Podsumowując, kościół to wspólnota wierzących, zjednoczona przez wiarę w Jezusa Chrystusa, której celem jest głoszenie Ewangelii, zbawienia oraz doświadczanie i manifestowanie mocy Ducha Świętego. Kościół powinien być miejscem wzajemnego wsparcia, duchowego wzrostu oraz aktywnej ewangelizacji.