KIM JESTEŚMY I W CO WIERZYMY

Każdy wierzący został stworzony, aby należeć do wspólnoty. To nigdy nie było Bożym sercem, żebyśmy prowadzili to życie sami.

Revival to kościół chrześcijański we Wrocławiu. Jesteśmy na skraju największego przebudzenia wszechczasów. Dołącz do nas, dążymy do osobistej, regionalnej i globalnej ekspansji królestwa Bożego poprzez Jego manifestowaną, pełną mocy obecność. 

Kościół Revival istnieje po to, aby nieść Jezusa wszystkim w Polsce i w Europie dzięki mocy Ducha Świętego. Chcemy, aby ta rzeczywistość przeniknęła nasze serca i życie. Cotygodniowe, niedzielne spotkanie skupia się na obecności Jezusa i oglądaniu Jego chwały. 

Jesteśmy żywą rodziną pełnych nadziei wierzących, którzy głęboko doświadczają miłości i obecności Boga oraz współpracują z Jezusem, aby wyrażać radość i moc Jego królestwa w każdej dziedzinie życia. W centrum naszych spotkań jest poszukiwanie obecności Boga, gdzie nasze serca zostają przemienione. 

Jest dla ciebie miejsce w tym, co Bóg robi w naszym domu

Poznaj Jezusa

Często czujemy, że czegoś brakuje w naszym życiu i próbujemy wypełnić pustkę pieniędzmi, sukcesem, relacjami i nie tylko, ale nic na tym świecie nie zadowoli nas, ponieważ zostaliśmy stworzeni do osobistej relacji z Bogiem.

Jak puzzle z brakującym elementem, posiłek bez smaku lub płetwonurek z pustym zbiornikiem tlenu, nasze życie bez Jezusa jest pozbawione dopełnienia, znaczenia i życia. Jezus powiedział: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do ojca inaczej, jak tylko przeze mnie”. Jana 14:6

W co wierzymy?

Biblia jest Słowem Bożym, napisanym przez ludzi, ale natchnionym przez Ducha Świętego. To nieomylna prawda i nasz przewodnik po pobożnym życiu. 

II Tymoteusza 3:15-17; II Piotra 1:20-21; I Tesaloniczan 2:13

On jest jedynym prawdziwym Żywym Bogiem, Wielkim JESTEM i Stwórcą Nieba i Ziemi. Objawia się w trzech osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty.

 Jana 14:26; Jana 20:21-22; Księga Rodzaju 1:26

 

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który przyszedł na świat, aby odkupić stworzenie. Boże Słowo mówi, że urodził się z dziewicy, był bezgrzeszny i dokonał wielu cudów. 

Izajasza 7:14; Mateusza 1:18-23; Jana 1:1-5; Łukasza 1:26-35; Jana 21:25; Jana 14:30

Jezus Chrystus umarł na krzyżu, spędził trzy dni i trzy noce w sercu ziemi i zmartwychwstał w zwycięstwie z kluczami piekła i grobu. Później wstąpił do Ojca i żyje wstawia się za nami i prowadzi swoje Ciało jako Głowa Kościoła, wprowadzając nas na swój obraz, aż do Jego powtórnego przyjścia. 

Mateusza 12:40; Rzymian 8:34; Efezjan 1:22; Efezjan 4:12-16

Duch Święty jest trzecią osobą Bożą i obiecanym darem Ojca, który zostanie z nami na zawsze. Daje nam siłę do bycia świadkami Jezusa i przekonuje świat o grzechu. Jest naszym pocieszycielem, doradcą, nauczycielem, pomocnikiem, wzmacniaczem, adwokatem, orędownikiem i najlepszym przyjacielem. 

Dz 1:4, J 14:15-17, J 14:26, J 16: 7-8

Jezus Chrystus nabył nasze zbawienie poprzez swoje zakończone dzieło na krzyżu. Poniósł nasze choroby i naszą karę za nasze grzechy. Pokonał śmierć i grób i zmartwychwstał w zwycięstwie. On jest pierworodnym całego stworzenia i przez swoją ofiarę odkupił ludzkość i przywrócił naszą więź z Ojcem. Zbawienie obejmuje nie tylko pójście do nieba, ale także życie jako ambasadorowie Królestwa Bożego w całkowitej wolności od niewoli grzechu. 

Jana 3:16; I Koryntian 15:1-4

Zbawienie uzyskuje się przez pokutę i wiarę w Jezusa Chrystusa. 

Efezjan 2:8; Jana 1:12, Dz 2:38; Rzymian 10:9

Chrzest w wodzie jest zewnętrzną deklaracją umierania z Chrystusem i zmartwychwstania z Nim w nowym życiu. 

Mateusza 28:19; Dz 10:47; Rzymian 6:3-11

Chrzest w Duchu Świętym jest mocą Ducha Świętego zstępującą na ciebie, dającą ci siłę, by stać się świadkiem dla narodów. Jednym z rodzajów dowodów napełnienia Duchem Świętym jest modlitwa w niebiańskim języku. 

Dz 2:1-4; Dz 2; 17-18; Dz 10: 45-46

Aby każdy wierzący używał wszystkich 9 darów Ducha Świętego, szedł w mocy i czynił uczniami.

Mateusza 10:18; Marka 16:15-18; Mateusza 28:18-20

Każdy wierzący ma te dary, z różnymi miarami:

  • Proroctwo
  • Usługa
  • Nauczanie 
  • Zachęta
  • Dawanie
  • Przywództwo
  • Akty Miłosierdzia

Rzymian 12:6-8

Uświęcenie jest procesem wzmacnianym przez łaskę Bożą, która uczy nas, jak postępować w prawości i czystości. W ten sposób zostajemy przemienieni na Jego obraz i jak szukamy Królestwa i wszelkiej sprawiedliwości. 

Rzymian 12:1-2; Hebrajczyków 13:12; Rzymian 6:1-11; 1 Tesaloniczan 5:23; 1 Koryntian 1:30

Kościół jest Ciałem Chrystusa i jest świątynią Boga przez Ducha Świętego. Ciało Chrystusa ma boskie zadanie Wielkiego Nakazu, aby ratować dusze, czynić uczniów i sprowadzać Królestwo Boże na Ziemię. Każdy wierzący jest integralną częścią ciała i jest niezbędny do wykonania naszego boskiego zadania. 

Efezjan 1:22-23; Mateusza 28:19; Efezjan 2:22; Marka 16:15-20

Kościół otrzymał Pięcioraką służbę w celu wyposażenia świętych do ewangelizacji świata, czynienia uczniów i budowania świętych. Pięcioraka służba to Apostoł, Prorok, Ewangelista, Pastor i Nauczyciel.

Efezjan 4:11-15; Efezjan 2: 20-22

Zmartwychwstanie tych, którzy umarli w Chrystusie i ich przełożenie, razem z tymi, którzy żyją i pozostają do przyjścia Pana, jest nadzieją naszego zbawienia.

1 Tesaloniczan 4:16-17; 1 Koryntian 15:51-55; Rzymian 8:23-24

Będzie sąd ostateczny, na którym zostaną osądzeni wszyscy ludzie. Niegodziwi umarli zostaną wskrzeszeni i osądzeni według ich uczynków. Ktokolwiek nie zostanie znaleziony zapisany w Księdze Życia, razem z diabłem, jego aniołami, bestią i fałszywym prorokiem, zostanie wrzucony żywcem na wieczną karę w jeziorze ognia i siarki, którym jest śmierć druga. 

Mateusza 25:46; Marka 9:43-48; Objawienie 19:20; 20:11-15, 21:8

Pierwsze Niebo i pierwsza Ziemia przeminą, a On stworzy nowe Niebo i nową Ziemię, gdzie panuje sprawiedliwość.

2 Piotra 3:13; Objawienie 21:1; Objawienie 7: 15-17